Danh sách lỗi biến tần SMA

Danh Sách Lỗi Biến Tần Sma

Danh sách lỗi biến tần SMA

Sự cố và sửa chữa biến tần SMA Tripower

1. Event 101-103 – Grid Fault: The inverter has identified a grid (mains) voltage or a grid impedance that is too high in relation to the parameters that the inverter has been set to safely operate within. If this fault persists contact us to arrange for an engineer to visit to establish whether the fault lies with the inverter or with the grid. Danh sách lỗi biến tần SMA

Sự cố 101-103 – Lỗi lưới điện: Bộ biến tần đã phát hiện điện áp lưới điện (điện áp chính) hoặc trở kháng lưới điện quá cao so với các thông số mà bộ biến tần được thiết lập để hoạt động an toàn. Nếu sự cố này vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để sắp xếp một kỹ sư đến kiểm tra xem lỗi thuộc về bộ biến tần hay lưới điện.

2. Event 202-203 – Grid Fault: The inverter has identified a grid (mains) voltage or a grid impedance that is too low in relation to the parameters that the inverter has been set to safely operate within. If this fault persists and mains power is available to other local circuits then check that all isolators, MCBs and RCBs on the AC side of the solar PV system are ‘On’. If automatic safety devices such as MCBs or RCBs have switched ‘Off’ then leave them ‘Off’ and contact us to arrange for an engineer to visit to establish whether the fault lies with the inverter, the supply circuit or with the grid.

Sự cố 202-203 – Lỗi lưới điện: Bộ biến tần đã phát hiện điện áp lưới điện (điện áp chính) hoặc trở kháng lưới điện quá thấp so với các thông số mà bộ biến tần được thiết lập để hoạt động an toàn. Nếu sự cố này vẫn tiếp diễn và nguồn điện chính vẫn có sẵn cho các mạch điện khác trong khu vực, hãy kiểm tra xem tất cả các công tắc cách ly, MCB (Miniature Circuit Breaker) và RCB (Residual Current Breaker) ở phía AC của hệ thống điện mặt trời đều ở trạng thái “Bật”.

Nếu các thiết bị an toàn tự động như MCB hoặc RCB đã chuyển sang trạng thái “Tắt” thì hãy để chúng “Tắt” và liên hệ với chúng tôi để sắp xếp một kỹ sư đến kiểm tra xem lỗi thuộc về bộ biến tần, mạch cung cấp hay lưới điện.

3. Event 301 – Grid Fault: The inverter has identified a 10 minute average grid (mains) voltage or a grid impedance that is too high in relation to the parameters that the inverter has been set to safely operate within. If this fault persists contact us to arrange for an engineer to visit to establish whether the fault lies with the inverter or with the grid.

Sự cố 301 – Lỗi lưới điện: Bộ biến tần đã phát hiện trung bình 10 phút về điện áp lưới điện (điện áp chính) hoặc trở kháng lưới điện quá cao so với các thông số mà bộ biến tần được thiết lập để hoạt động an toàn. Nếu sự cố này vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để sắp xếp một kỹ sư đến kiểm tra xem lỗi thuộc về bộ biến tần hay lưới điện.

Danh sách lỗi biến tần SMA

4. Event 401-404 – Grid Fault: The inverter is no longer working parallel in parallel to the grid due to frequency fluctuations from an unstable grid (mains) connection and has stopped feed‑in operation for safety reasons. If this fault persists contact us to arrange for an engineer to visit to establish whether the fault lies with the inverter or with the grid. Danh sách lỗi biến tần SMA

Sự cố 401-404 – Lỗi lưới điện: Do dao động tần số từ kết nối lưới điện không ổn định, bộ biến tần không còn hoạt động song song với lưới điện và đã ngừng hoạt động cung cấp điện vì lý do an toàn. Nếu sự cố này vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để sắp xếp một kỹ sư đến kiểm tra xem lỗi thuộc về bộ biến tần hay lưới điện.

5. Event 501 – Grid Fault: The inverter has identified a grid (mains) frequency that is either too high or too low in relation to the parameters that the inverter has been set to safely operate within. If this fault persists contact us to arrange for an engineer to visit to establish whether the fault lies with the inverter or with the grid.

Sự cố 501 – Lỗi lưới điện: Bộ biến tần đã phát hiện tần số của lưới điện (điện áp chính) quá cao hoặc quá thấp so với các thông số mà bộ biến tần được thiết lập để hoạt động an toàn. Nếu sự cố này vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để sắp xếp một kỹ sư đến kiểm tra xem lỗi thuộc về bộ biến tần hay lưới điện. Danh sách lỗi biến tần SMA

6. Event 601 – Grid Fault: The internal monitoring function of the inverter has identified an excessively high proportion of direct current in the grid current. If this fault persists contact us to arrange for an engineer to visit to establish whether the fault lies with the inverter or with the grid.

Sự cố 601 – Lỗi lưới điện: Chức năng giám sát bên trong của bộ biến tần đã xác định một tỷ lệ dòng điện trực tiếp (DC) quá cao trong dòng điện lưới. Nếu sự cố này vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để sắp xếp một kỹ sư đến kiểm tra xem lỗi thuộc về bộ biến tần hay lưới điện.

7. Event 1302 – Waiting for grid voltage – Grid Failure – Check AC Circuit Breaker: The inverter has identified a mains failure (a power cut). If this fault persists and mains power is available to other local circuits then check that all isolators, MCBs and RCBs on the AC side of the solar PV system are ‘On’. If automatic safety devices such as MCBs or RCBs have switched ‘Off’ then leave them ‘Off’ and contact us to arrange for an engineer to visit to establish whether the fault lies with the inverter, the supply circuit or with the grid.

Sự cố 1302 – Chờ điện áp lưới – Lỗi lưới điện – Kiểm tra MCCB: Bộ biến tần đã phát hiện sự cố mất điện lưới. Nếu sự cố này vẫn tiếp diễn và nguồn điện lưới có sẵn cho các mạch điện khác trong khu vực, hãy kiểm tra xem tất cả các công tắc cách ly, MCCB (Miniature Circuit Breaker) và RCB (Residual Current Breaker) ở phía AC của hệ thống điện mặt trời đều ở trạng thái “Bật”.

Nếu các thiết bị an toàn tự động như MCCB hoặc RCB đã chuyển sang trạng thái “Tắt” thì hãy để chúng “Tắt” và liên hệ với chúng tôi để sắp xếp một kỹ sư đến kiểm tra xem lỗi thuộc về bộ biến tần, mạch cung cấp hay lưới điện.

8. Event 1501 – Reconnection fault grid: The inverter has identified that there has been a mains failure (a power cut). If this fault persists and mains power is available to other local circuits then check that all isolators, MCBs and RCBs on the AC side of the solar PV system are ‘On’. If automatic safety devices such as MCBs or RCBs have switched ‘Off’ then leave them ‘Off’ and contact us to arrange for an engineer to visit to establish whether the fault lies with the inverter, the supply circuit or with the grid.

Sự cố 1501 – Lỗi kết nối lại lưới điện: Bộ biến tần đã xác định rằng đã xảy ra mất điện lưới. Nếu sự cố này vẫn tiếp diễn và nguồn điện lưới có sẵn cho các mạch điện khác trong khu vực, hãy kiểm tra xem tất cả các công tắc cách ly, MCB (Miniature Circuit Breaker) và RCB (Residual Current Breaker) ở phía AC của hệ thống điện mặt trời đều ở trạng thái “Bật”. Danh sách lỗi biến tần SMA

Nếu các thiết bị an toàn tự động như MCB hoặc RCB đã chuyển sang trạng thái “Tắt” thì hãy để chúng “Tắt” và liên hệ với chúng tôi để sắp xếp một kỹ sư đến kiểm tra xem lỗi thuộc về bộ biến tần, mạch cung cấp hay lưới điện.

9. Event 3301-3303 – Unstable operation: The ten-minute average value of the grid voltage is no longer within the permissible range. The grid voltage or grid impedance at the connection point is too high. The inverter disconnects from the utility grid to maintain power quality. If this error persists then we would advise that the DC side of the system including and excluding the inverter is tested.

Sự cố 3301-3303 – Hoạt động không ổn định: Giá trị trung bình 10 phút của điện áp lưới không còn nằm trong phạm vi cho phép. Điện áp lưới hoặc trở kháng lưới tại điểm kết nối quá cao. Bộ biến tần ngắt kết nối khỏi lưới điện để duy trì chất lượng điện năng.

Nếu lỗi này vẫn tiếp diễn, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra cả hai phía DC của hệ thống, bao gồm cả bộ biến tần.

10. Event 3401-3402 – DC over-voltage – Disconnect generator: The inverter has identified high voltage from the panels. Assuming that this is an existing installation that has been installed correctly and has not been recently changed or upgraded and has operated before without problems.

Sự cố 3401-3402 – Quá áp DC – Ngắt kết nối máy phát: Bộ biến tần đã xác định điện áp cao từ các tấm pin mặt trời. Giả sử đây là hệ thống lắp đặt hiện có đã được lắp đặt chính xác và không bị thay đổi hoặc nâng cấp gần đây và đã hoạt động trước đó mà không gặp vấn đề gì.

This could mean either a problem with the panels or with the inverter. We would advise to disconnect the DC side of the system using either the built in DC isolator at the bottom of the inverter or the DC Isolator installed between the panels and the inverter (if available) and contact us to test the DC side of the system including and excluding the inverter.

Có thể là vấn đề với tấm pin mặt trời hoặc bộ biến tần. Chúng tôi khuyên bạn nên ngắt kết nối phía DC của hệ thống bằng cách sử dụng công tắc cách ly DC tích hợp ở phía dưới bộ biến tần hoặc công tắc cách ly DC được lắp đặt giữa các tấm pin và bộ biến tần (nếu có) và liên hệ với chúng tôi để kiểm tra phía DC của hệ thống, bao gồm cả bộ biến tần.

11. Event 3501 – Insulation Failure – Kiểm tra ngồn phát – tấm pin: This error is generated when during normal operation of the inverter, a leakage current to ground/earth is detected on the DC side of the system. Earth / Ground Faults (also called Iso or Isolation Faults) often present themselves when it is raining or at times of high humidity when moisture can enter the system. These faults often clear when conditions improve but they will not get better by themselves, potentially becoming more dangerous over time. We would advise that you book an engineers visit in order to carry out a full system test, identify the source and rectify the fault. Danh sách lỗi biến tần SMA

Sự cố 3501 – Lỗi cách điện – Kiểm tra nguồn phát: Lỗi này được tạo ra khi trong quá trình hoạt động bình thường của biến tần, dòng điện rò xuống đất được phát hiện ở phía DC của hệ thống. Lỗi tiếp đất/chạm đất (còn được gọi là lỗi cách ly) thường xảy ra khi trời mưa hoặc độ ẩm cao, khi hơi ẩm có thể xâm nhập vào hệ thống.

Những lỗi này thường tự khắc phục khi điều kiện được cải thiện, nhưng chúng sẽ không tự biến mất và có thể trở nên nguy hiểm hơn theo thời gian. Chúng tôi khuyên bạn nên đặt lịch hẹn kỹ sư đến để kiểm tra hệ thống toàn diện, xác định nguồn gốc và khắc phục sự cố.

12. Event 3601 – High discharge curr. – Kiểm tra ngồn phát – tấm pin: This error is generated when during normal operation of the inverter, a leakage current to ground/earth is detected on the DC side of the system. Earth / Ground Faults (also called Iso or Isolation Faults) often present themselves when it is raining or at times of high humidity when moisture can enter the system. These faults often clear when conditions improve but they will not get better by themselves, potentially becoming more dangerous over time. We would advise that you book an engineers visit in order to carry out a full system test, identify the source and rectify the fault.

Sự cố 3601 – Dòng xả cao – Kiểm tra nguồn phát: Lỗi này được tạo ra khi trong quá trình hoạt động bình thường của biến tần, phát hiện dòng điện rò xuống đất ở phía DC của hệ thống. Lỗi tiếp đất/chạm đất (còn được gọi là lỗi cách ly) thường xảy ra khi trời mưa hoặc độ ẩm cao, khi hơi ẩm có thể xâm nhập vào hệ thống. Những lỗi này thường tự khắc phục khi điều kiện được cải thiện, nhưng chúng sẽ không tự biến mất và có thể trở nên nguy hiểm hơn theo thời gian. Chúng tôi khuyên bạn nên đặt lịch hẹn kỹ sư đến để kiểm tra hệ thống toàn diện, xác định nguồn gốc và khắc phục sự cố.

13. Event 3701 – Resid.curr.too.high – Kiểm tra ngồn phát – tấm pin: This error is generated when during normal operation of the inverter, a leakage current to ground/earth is detected on the DC side of the system. Earth / Ground Faults (also called Iso or Isolation Faults) often present themselves when it is raining or at times of high humidity when moisture can enter the system. These faults often clear when conditions improve but they will not get better by themselves, potentially becoming more dangerous over time. We would advise that you book an engineers visit in order to carry out a full system test, identify the source and rectify the fault. Danh sách lỗi biến tần SMA

Sự cố 3701 – Dòng rò quá cao – Kiểm tra nguồn phát: Lỗi này được tạo ra khi trong quá trình hoạt động bình thường của bộ biến tần, phát hiện dòng điện rò xuống đất ở phía DC của hệ thống. Lỗi tiếp đất/chạm đất (còn được gọi là lỗi cách ly) thường xảy ra khi trời mưa hoặc độ ẩm cao, khi hơi ẩm có thể xâm nhập vào hệ thống. Những lỗi này thường tự khắc phục khi điều kiện được cải thiện, nhưng chúng sẽ không tự biến mất và có thể trở nên nguy hiểm hơn theo thời gian. Chúng tôi khuyên bạn nên đặt lịch hẹn kỹ sư đến để kiểm tra hệ thống toàn diện, xác định nguồn gốc và khắc phục sự cố.

14. Event 3801-3802 – DC overcurrent – Kiểm tra ngồn phát – tấm pin: The inverter has identified high current from the panels. Assuming that this is an existing installation that has been installed correctly and has not been recently changed or upgraded and has operated before without problems.

This could mean either a problem with the panels or with the inverter. We would advise to disconnect the DC side of the system using either the built in DC isolator at the bottom of the inverter or the DC Isolator installed between the panels and the inverter (if available) and contact us to test the DC side of the system including and excluding the inverter.

Sự cố 3801-3802 – Quá dòng DC – Kiểm tra nguồn phát: Bộ biến tần đã phát hiện dòng điện cao từ các tấm pin mặt trời. Giả sử đây là hệ thống lắp đặt hiện có đã được lắp đặt chính xác và không bị thay đổi hoặc nâng cấp gần đây và đã hoạt động trước đó mà không gặp vấn đề gì.

Có thể là do vấn đề với tấm pin mặt trời hoặc bộ biến tần. Chúng tôi khuyên bạn nên ngắt kết nối phía DC của hệ thống bằng cách sử dụng công tắc cách ly DC tích hợp ở phía dưới bộ biến tần hoặc công tắc cách ly DC được lắp đặt giữa các tấm pin và bộ biến tần (nếu có) và liên hệ với chúng tôi để kiểm tra phía DC của hệ thống, bao gồm cả bộ biến tần.

15. Event 3901-3902 – Waiting for DC start conditions – Start cond. not met: The inverter has identified low DC voltage. Assuming that there is adequate sunlight, this is an existing installation that has been specified correctly, no changes near the installation area have been carried out and the system has operated before without problems, then if this fault persists, we would advise that the DC side of the system including and excluding the inverter is tested.

Sự cố 3901-3902 – Chờ điều kiện khởi động DC – Điều kiện khởi động không đạt: Bộ biến tần đã phát hiện điện áp DC thấp. Giả sử có đủ ánh sáng mặt trời, đây là hệ thống lắp đặt hiện có đã được thiết kế chính xác, không có thay đổi nào gần khu vực lắp đặt và hệ thống đã hoạt động trước đó mà không gặp vấn đề gì, thì nếu sự cố này vẫn tiếp diễn, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra phía DC của hệ thống, bao gồm cả bộ biến tần. Danh sách lỗi biến tần SMA

16. Event 4001 – String X defect. – Do not disconn. ESS: There is reverse current in the string displayed or the polarity of this string is reversed. Further strings could also be affected. The PV array is short-circuited by the inverter. The inverter will emit a beeping sound when this error is present. DO NOT disconnect the built in isolator or switch off any accompanying isolators until it is dark. Once safe to do so we would advise isolating the inverter from any AC or DC voltage sources and that the DC side of the system including and excluding the inverter is tested before the inverter is reconnected.

Sự cố 4001 – Chuỗi X bị lỗi – Không ngắt kết nối ESS: Có dòng điện ngược chiều trong chuỗi được hiển thị hoặc cực của chuỗi này bị đảo ngược. Các chuỗi khác cũng có thể bị ảnh hưởng. Mảng PV bị ngắn mạch bởi bộ biến tần. Bộ biến tần sẽ phát ra tiếng bíp khi có lỗi này. KHÔNG được ngắt kết nối bộ cách ly tích hợp hoặc tắt bất kỳ bộ cách ly đi kèm nào cho đến khi trời tối. Khi an toàn để thực hiện, chúng tôi khuyên bạn nên cách ly bộ biến tần khỏi bất kỳ nguồn điện áp AC hoặc DC nào và kiểm tra phía DC của hệ thống bao gồm cả bộ biến tần trước khi kết nối lại bộ biến tần.

Nguyên nhân có thể:

 • Dây dẫn bị lỏng hoặc bị hỏng trong chuỗi
 • Lỗi kết nối trong chuỗi
 • Các tấm pin mặt trời bị hỏng trong chuỗi

Hậu quả:

 • Giảm hiệu suất của hệ thống
 • Hỏng hóc thiết bị
 • Nguy cơ cháy nổ

Cách khắc phục:

 1. Xác định vị trí của chuỗi bị lỗi.
 2. Kiểm tra các kết nối trong chuỗi. Nếu các kết nối lỏng lẻo, hãy siết chặt chúng.
 3. Kiểm tra các dây dẫn trong chuỗi. Nếu dây dẫn bị hỏng, hãy thay thế chúng.
 4. Kiểm tra các tấm pin mặt trời trong chuỗi. Nếu các tấm pin mặt trời bị hỏng, hãy thay thế chúng.
 5. Sau khi đã khắc phục sự cố, kết nối lại bộ biến tần và bật nguồn.

Cách phòng tránh:

 • Kiểm tra hệ thống định kỳ
 • Sử dụng các thiết bị bảo vệ chống quá dòng
 • Sử dụng các thiết bị bảo vệ chống đảo ngược cực

Chú ý:

 • Không tự ý sửa chữa hệ thống nếu bạn không có chuyên môn.
 • Việc sửa chữa không đúng cách có thể gây nguy hiểm và làm hỏng hệ thống.

Liên hệ:

 • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất để được hỗ trợ.

Kết luận:

Sự cố 4001 là một vấn đề nghiêm trọng cần được xử lý kịp thời. Nếu bạn gặp phải lỗi này, hãy xác định vị trí của chuỗi bị lỗi, kiểm tra các kết nối và dây dẫn, và thay thế các tấm pin mặt trời bị hỏng. Sau khi đã khắc phục sự cố, kết nối lại bộ biến tần và bật nguồn.

17. Event 4002 – String X low power – Kiểm tra ngồn phát – tấm pin: The inverter has identified a weak or broken string. Assuming that there is adequate sunlight, this is an existing installation that has been specified correctly, no changes near the installation area have been carried out and the system has operated before without problems, then if this fault persists, we would advise that the DC side of the system including and excluding the inverter is tested. Danh sách lỗi biến tần SMA

Sự cố 4002 – Chuỗi X công suất thấp – Kiểm tra nguồn phát: Bộ biến tần đã phát hiện một chuỗi yếu hoặc bị hỏng. Giả sử có đủ ánh sáng mặt trời, đây là hệ thống lắp đặt hiện có đã được thiết kế chính xác, không có thay đổi nào gần khu vực lắp đặt và hệ thống đã hoạt động trước đó mà không gặp vấn đề gì, thì nếu sự cố này vẫn tiếp diễn, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra phía DC của hệ thống, bao gồm cả bộ biến tần.

Nguyên nhân có thể:

 • Các tấm pin mặt trời bị bẩn hoặc che phủ
 • Dây dẫn trong chuỗi bị hỏng
 • Lỗi kết nối trong hệ thống
 • Các tấm pin mặt trời bị hỏng

Hậu quả:

 • Giảm hiệu suất của hệ thống
 • Hỏng hóc thiết bị

Cách khắc phục:

 1. Xác định vị trí của chuỗi bị lỗi.
 2. Kiểm tra xem các tấm pin mặt trời có bị bẩn hoặc che phủ không. Nếu có, hãy loại bỏ bụi bẩn hoặc vật che phủ.
 3. Kiểm tra các dây dẫn trong chuỗi. Nếu dây dẫn bị hỏng, hãy thay thế chúng.
 4. Kiểm tra các kết nối trong chuỗi. Nếu các kết nối lỏng lẻo, hãy siết chặt chúng.
 5. Kiểm tra các tấm pin mặt trời trong chuỗi. Nếu các tấm pin mặt trời bị hỏng, hãy thay thế chúng.
 6. Sau khi đã khắc phục sự cố, hãy kiểm tra hệ thống để đảm bảo rằng vấn đề đã được giải quyết.

Cách phòng tránh:

 • Kiểm tra hệ thống định kỳ
 • Làm sạch các tấm pin mặt trời định kỳ
 • Sử dụng các thiết bị bảo vệ chống quá dòng

Chú ý:

 • Không tự ý sửa chữa hệ thống nếu bạn không có chuyên môn.
 • Việc sửa chữa không đúng cách có thể gây nguy hiểm và làm hỏng hệ thống.

Liên hệ:

 • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất để được hỗ trợ.

Kết luận:

Sự cố 4002 là một vấn đề thường gặp và có thể dễ dàng khắc phục. Nếu bạn gặp phải lỗi này, hãy xác định vị trí của chuỗi bị lỗi, kiểm tra các tấm pin mặt trời, dây dẫn và kết nối, và thay thế các bộ phận bị hỏng. Sau khi đã khắc phục sự cố, hãy kiểm tra hệ thống để đảm bảo rằng vấn đề đã được giải quyết.

18. Event 4003 – String X defect. – Do not disconn. ESS: The inverter has identified a weak or broken string. The PV array is short-circuited by the inverter. The inverter will emit a beeping sound when this error is present. DO NOT disconnect the built in isolator or switch off any accompanying isolators until it is dark. Once safe to do so we would advise isolating the inverter from any AC or DC voltage sources and that the DC side of the system including and excluding the inverter is tested before the inverter is reconnected. Danh sách lỗi biến tần SMA

Sự cố 4003 – Chuỗi X bị lỗi – Không ngắt kết nối ESS: Bộ biến tần đã phát hiện một chuỗi yếu hoặc bị hỏng. Mảng PV bị ngắn mạch bởi bộ biến tần. Bộ biến tần sẽ phát ra tiếng bíp khi có lỗi này. KHÔNG được ngắt kết nối bộ cách ly tích hợp hoặc tắt bất kỳ bộ cách ly đi kèm nào cho đến khi trời tối. Khi an toàn để thực hiện, chúng tôi khuyên bạn nên cách ly bộ biến tần khỏi bất kỳ nguồn điện áp AC hoặc DC nào và kiểm tra phía DC của hệ thống bao gồm cả bộ biến tần trước khi kết nối lại bộ biến tần.

Nguyên nhân có thể:

 • Dây dẫn bị lỏng hoặc bị hỏng trong chuỗi
 • Lỗi kết nối trong chuỗi
 • Các tấm pin mặt trời bị hỏng trong chuỗi

Hậu quả:

 • Giảm hiệu suất của hệ thống
 • Hỏng hóc thiết bị
 • Nguy cơ cháy nổ

Cách khắc phục:

 1. Xác định vị trí của chuỗi bị lỗi.
 2. Kiểm tra các kết nối trong chuỗi. Nếu các kết nối lỏng lẻo, hãy siết chặt chúng.
 3. Kiểm tra các dây dẫn trong chuỗi. Nếu dây dẫn bị hỏng, hãy thay thế chúng.
 4. Kiểm tra các tấm pin mặt trời trong chuỗi. Nếu các tấm pin mặt trời bị hỏng, hãy thay thế chúng.
 5. Sau khi đã khắc phục sự cố, kết nối lại bộ biến tần và bật nguồn.

Cách phòng tránh:

 • Kiểm tra hệ thống định kỳ
 • Sử dụng các thiết bị bảo vệ chống quá dòng
 • Sử dụng các thiết bị bảo vệ chống đảo ngược cực

Chú ý:

 • Không tự ý sửa chữa hệ thống nếu bạn không có chuyên môn.
 • Việc sửa chữa không đúng cách có thể gây nguy hiểm và làm hỏng hệ thống.

Liên hệ:

 • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất để được hỗ trợ.

Kết luận:

Sự cố 4003 là một vấn đề nghiêm trọng cần được xử lý kịp thời. Nếu bạn gặp phải lỗi này, hãy xác định vị trí của chuỗi bị lỗi, kiểm tra các kết nối và dây dẫn, và thay thế các tấm pin mặt trời bị hỏng. Sau khi đã khắc phục sự cố, kết nối lại bộ biến tần và bật nguồn.

19. Event 4005 – Part.str. X low p. – Kiểm tra ngồn phát – tấm pin: The inverter i has identified a weak or broken substring. Assuming that there is adequate sunlight, this is an existing installation that has been specified correctly, no changes near the installation area have been carried out and the system has operated before without problems, then if this fault persists, we would advise that the DC side of the system including and excluding the inverter is tested.

Sự cố 4005 – Phân chuỗi X công suất thấp – Kiểm tra nguồn phát: Bộ biến tần i đã phát hiện một phân chuỗi yếu hoặc bị hỏng. Giả sử có đủ ánh sáng mặt trời, đây là hệ thống lắp đặt hiện có đã được thiết kế chính xác, không có thay đổi nào gần khu vực lắp đặt và hệ thống đã hoạt động trước đó mà không gặp vấn đề gì, thì nếu sự cố này vẫn tiếp diễn, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra phía DC của hệ thống, bao gồm cả bộ biến tần.

20. Event 6001-6445 – Self diagnosis – Interference device: This is an internal error, indicating a fault within the inverter. If after the system has been safely shutdown and restarted this condition persists please contact us.

Sự cố 6001-6445 – Tự chẩn đoán – Thiết bị gây nhiễu: Đây là lỗi nội bộ, cho biết có lỗi bên trong bộ biến tần. Nếu sau khi hệ thống đã được tắt an toàn và khởi động lại, tình trạng này vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

21. Event 6313 – Self diagnosis – Interference device: This is an internal error, indicating a fault within the inverter. If after the system has been safely shutdown and restarted this condition persists please contact us. Danh sách lỗi biến tần SMA

Sự cố 6313 – Tự chẩn đoán – Thiết bị gây nhiễu: Đây là một lỗi nội bộ, cho biết có lỗi bên trong bộ biến tần. Nếu sau khi hệ thống đã được tắt an toàn và khởi động lại, tình trạng này vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

22. Event 6429 – Self diagnosis – Interference device: This is an internal error, indicating a fault within the inverter. If after the system has been safely shutdown and restarted this condition persists please contact us.

Sự cố 6429 – Tự chẩn đoán – Thiết bị gây nhiễu: Đây là một lỗi nội bộ, cho biết có lỗi bên trong bộ biến tần. Nếu sau khi hệ thống đã được tắt an toàn và khởi động lại, tình trạng này vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

23. Event 6430 – Self diagnosis – Interference device: This is an internal error, indicating a fault within the inverter. If after the system has been safely shutdown and restarted this condition persists please contact us.

Sự cố 6430 – Tự chẩn đoán – Thiết bị gây nhiễu: Đây là lỗi nội bộ, cho biết có lỗi bên trong bộ biến tần. Nếu sau khi hệ thống đã được tắt an toàn và khởi động lại, tình trạng này vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

24. Event 6432 – Self diagnosis – Interference device: This is an internal error, indicating a fault within the inverter. If after the system has been safely shutdown and restarted this condition persists please contact us.

Sự cố 6432 – Tự chẩn đoán – Thiết bị gây nhiễu: Đây là lỗi nội bộ cho biết có sự cố bên trong bộ biến tần. Nếu sau khi hệ thống được tắt an toàn và khởi động lại, tình trạng này vẫn tiếp tục, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

25. Event 6433 – Self diagnosis – Interference device: This is an internal error, indicating a fault within the inverter. If after the system has been safely shutdown and restarted this condition persists please contact us.

Sự cố 6433 – Tự chẩn đoán – Thiết bị gây nhiễu: Đây là một lỗi nội bộ, cho biết có sự cố bên trong bộ biến tần. Nếu sau khi hệ thống đã được tắt an toàn và khởi động lại, tình trạng này vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Danh sách lỗi biến tần SMA

26. Event 6437 – Self diagnosis – Interference device: This is an internal error, indicating a fault within the inverter. If after the system has been safely shutdown and restarted this condition persists please contact us.

Sự cố 6437 – Tự chẩn đoán – Thiết bị gây nhiễu: Đây là lỗi nội bộ cho biết có sự cố bên trong bộ biến tần. Nếu sau khi hệ thống được tắt an toàn và khởi động lại, tình trạng này vẫn tiếp tục, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

27. Event 6438 – Self diagnosis – Interference device: This is an internal error, indicating a fault within the inverter. If after the system has been safely shutdown and restarted this condition persists please contact us. Danh sách lỗi biến tần SMA

Sự cố 6438 – Tự chẩn đoán – Thiết bị gây nhiễu: Đây là một lỗi nội bộ cho biết có sự cố bên trong bộ biến tần. Nếu sau khi hệ thống đã được tắt an toàn và khởi động lại, tình trạng này vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

28. Event 6439 – Self diagnosis – Interference device: This is an internal error, indicating a fault within the inverter. If after the system has been safely shutdown and restarted this condition persists please contact us. Danh sách lỗi biến tần SMA

Sự cố 6439 – Tự chẩn đoán – Thiết bị gây nhiễu: Đây là một lỗi bên trong cho biết có sự cố bên trong bộ biến tần. Nếu sau khi hệ thống đã được tắt an toàn và khởi động lại, tình trạng này vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

29. Event 6501-6502 – Self diagnosis – Overtemperature: The ambient temperature around the inverter is too hot.

This could be due to a number of factors,

for example

1) If the inverter is exposed to direct sunlight

2) If the inverter has been installed without adequate ventilation around the chassis which would allow excess heat to dissipate

3) The inverters components are getting too hot due to an internal component fault. If the unit isn’t running hot and if after the system has been safely shutdown and restarted this condition persists then contact us.

Sự cố 6501-6502 – Tự chẩn đoán – Quá nhiệt: Nhiệt độ môi trường xung quanh bộ biến tần quá nóng.

Điều này có thể do một số yếu tố, chẳng hạn như:

Bộ biến tần tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.
Bộ biến tần được lắp đặt mà không có đủ thông gió xung quanh khung máy, điều này sẽ cho phép tản nhiệt dư thừa.
Các thành phần của bộ biến tần đang quá nóng do lỗi thành phần bên trong.
Nếu thiết bị không nóng và nếu sau khi hệ thống đã được tắt an toàn và khởi động lại, tình trạng này vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

30. Event 6603-6604 – Self diagnosis – Overload: This is an internal error, indicating a fault within the inverter. If after the system has been safely shutdown and restarted this condition persists please contact us. Danh sách lỗi biến tần SMA

Sự cố 6603-6604 – Tự chẩn đoán – Quá tải: Đây là một lỗi nội bộ cho biết có sự cố bên trong bộ biến tần. Nếu sau khi hệ thống đã được tắt an toàn và khởi động lại, tình trạng này vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

31. Event 6701-6702 – Comm. disturbed: This is an internal error, indicating a fault within the inverter. If after the system has been safely shutdown and restarted this condition persists please contact us.

Sự cố 6701-6702 – Lỗi giao tiếp: Đây là một lỗi nội bộ, cho biết có sự cố bên trong bộ biến tần. Nếu sau khi hệ thống đã được tắt an toàn và khởi động lại, tình trạng này vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

32. Event 6801-6802 – Self diagnosis – Input A defective: This is an internal error, indicating a fault within the inverter. If after the system has been safely shutdown and restarted this condition persists please contact us. Danh sách lỗi biến tần SMA

Sự cố 6801-6802 – Tự chẩn đoán – Lỗi đầu vào A: Đây là lỗi nội bộ, cho biết có sự cố bên trong bộ biến tần. Nếu sau khi hệ thống được tắt an toàn và khởi động lại, tình trạng này vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

33. Event 6901-6902 – Self diagnosis – Input B defective: This is an internal error, indicating a fault within the inverter. If after the system has been safely shutdown and restarted this condition persists please contact us.

Sự cố 6901-6902 – Tự chẩn đoán – Lỗi đầu vào B: Đây là lỗi nội bộ, cho biết có sự cố bên trong bộ biến tần. Nếu sau khi hệ thống được tắt an toàn và khởi động lại, tình trạng này vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

34. Event 7001-7002 – Sensor fault fan permanently on: This is an internal error, indicating a fault within the inverter. If after the system has been safely shutdown and restarted this condition persists please contact us. Danh sách lỗi biến tần SMA

Sự cố 7001-7002 – Lỗi cảm biến quạt luôn bật: Đây là lỗi nội bộ cho biết có sự cố bên trong bộ biến tần. Nếu sau khi hệ thống đã được tắt an toàn và khởi động lại, tình trạng này vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

35. Event 7101-7110 – Various messages: There are various messages that can be present alongside these fault codes. These are mostly related to the SD card and firmware. Contact us with the exact message as displayed on the screen to discuss what these issues might be and how they can be resolved.

Sự cố 7101-7110 – Thông báo khác nhau: Cùng với các mã lỗi này, có thể có nhiều thông báo khác nhau. Hầu hết chúng liên quan đến thẻ SD và firmware. Vui lòng liên hệ với chúng tôi với thông báo chính xác như hiển thị trên màn hình để thảo luận về những vấn đề này có thể là gì và cách giải quyết chúng.

36. Event 7201-7202 – Data stor. not poss.: This is an internal error, indicating a fault within the inverter. If after the system has been safely shutdown and restarted this condition persists please contact us.

Sự cố 7201-7202 – Không thể lưu trữ dữ liệu: Đây là một lỗi nội bộ cho biết có sự cố bên trong bộ biến tần. Nếu sau khi hệ thống được tắt an toàn và khởi động lại, tình trạng này vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Danh sách lỗi biến tần SMA

37. Event 7303-7326 – Various messages: There are various messages that can be present alongside these fault codes. These are mostly related to internal components that are showing errors but the errors aren’t serious enough to prevent grid feed in. Contact us with the exact message as displayed on the screen to discuss what these issues might be and how they can be resolved.

Sự cố 7303-7326 – Thông báo khác nhau: Cùng với các mã lỗi này, có thể có nhiều thông báo khác nhau. Hầu hết chúng liên quan đến các thành phần bên trong đang hiển thị lỗi nhưng lỗi không đủ nghiêm trọng để ngăn chặn việc cấp điện cho lưới. Vui lòng liên hệ với chúng tôi với thông báo chính xác như hiển thị trên màn hình để thảo luận về những vấn đề này có thể là gì và cách giải quyết chúng.

Sma Inverter Solar
Sma Inverter Solar

38. Event 7401 – Varistor defective: This is an internal error, indicating a fault within the inverter. If after the system has been safely shutdown and restarted this condition persists please contact us.

Sự cố 7401 – Biến trở bị lỗi: Đây là một lỗi nội bộ cho biết có sự cố bên trong bộ biến tần. Nếu sau khi hệ thống đã được tắt an toàn và khởi động lại, tình trạng này vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

39. Event 7508 – Fan fault – Clean fan: The temperature inside the inverter is too hot which the inverter understands is due to dust, fluff or a similar obstruction blocking the vents or fans inside the chassis. If after the system has been safely shutdown and restarted this condition persists then contact us.

Sự cố 7508 – Lỗi quạt – Làm sạch quạt: Nhiệt độ bên trong bộ biến tần quá cao do bộ biến tần cho rằng bụi, xơ vải hoặc vật cản tương tự đang chặn các lỗ thông hơi hoặc quạt bên trong khung máy. Nếu sau khi hệ thống đã được tắt an toàn và khởi động lại, tình trạng này vẫn tiếp tục, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Danh sách lỗi biến tần SMA

40. Event 7701-7703 – Self diagnosis – Interference device: This is an internal error, indicating a fault within the inverter. If after the system has been safely shutdown and restarted this condition persists please contact us.

Sự cố 7701-7703 – Tự chẩn đoán – Thiết bị gây nhiễu: Đây là lỗi nội bộ cho biết có sự cố bên trong bộ biến tần. Nếu sau khi hệ thống đã được tắt an toàn và khởi động lại, tình trạng này vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

41. Event 8001 – Derating occurred: The inverter has measuring a temperature for more than 10 minutes that is too hot and has reduced power output to protect itself. This could be due to a number of factors, for example

1) If the inverter is exposed to direct sunlight

2) If the inverter has been installed without adequate ventilation around the chassis which would allow excess heat to dissipate

3) The inverters components are getting too hot due to an internal component fault. If the unit isn’t running hot and if after the system has been safely shutdown and restarted this condition persists then contactus.

Sự cố 8001 – Giảm công suất:
Bộ biến tần đã đo được nhiệt độ quá cao trong hơn 10 phút và đã giảm công suất phát điện để bảo vệ chính nó. Điều này có thể do một số yếu tố, chẳng hạn như:

Bộ biến tần tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.
Bộ biến tần được lắp đặt mà không có đủ thông gió xung quanh khung máy, điều này sẽ cho phép tản nhiệt dư thừa.
Các thành phần của bộ biến tần đang quá nóng do lỗi thành phần bên trong.
Nếu thiết bị không nóng và nếu sau khi hệ thống đã được tắt an toàn và khởi động lại, tình trạng này vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

42. Event 8104 – Interference device: This is an internal error, indicating a fault within the inverter. If after the system has been safely shutdown and restarted this condition persists please contact us.

Sự cố 8104 – Thiết bị gây nhiễu: Danh sách lỗi biến tần SMA Đây là lỗi nội bộ cho biết có sự cố bên trong bộ biến tần. Nếu sau khi hệ thống đã được tắt an toàn và khởi động lại, tình trạng này vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

43. Event 8201 – Interference device – Do not disconn. ESS: This is an internal error within the inverter. The inverter will emit a beeping sound when this error is present. DO NOT disconnect the built in isolator switch or switch off any accompanying isolators until it is dark. Once safe to do so we would advise isolating the inverter from any AC or DC voltage sources and that the DC side of the system including and excluding the inverter is tested before the inverter is reconnected.

Sự cố 8201 – Thiết bị gây nhiễu – Không ngắt kết nối ESS: Đây là một lỗi bên trong bộ biến tần. Bộ biến tần sẽ phát ra tiếng bíp khi có lỗi này. KHÔNG ngắt công tắc cách ly tích hợp hoặc tắt bất kỳ công tắc cách ly nào đi kèm cho đến khi trời tối. Khi đã an toàn để thực hiện, chúng tôi khuyên bạn nên cách ly bộ biến tần khỏi bất kỳ nguồn điện AC hoặc DC nào và kiểm tra phía DC của hệ thống bao gồm và không bao gồm bộ biến tần trước khi kết nối lại bộ biến tần.

44. Event 8202 – Connect ESS, do not open cover: This is an internal error within the inverter. The inverter will emit a beeping sound when this error is present. DO NOT disconnect the built in isolator switch or switch off any accompanying isolators until it is dark. Once safe to do so we would advise isolating the inverter from any AC or DC voltage sources and that the DC side of the system including and excluding the inverter is tested before the inverter is reconnected.

Sự cố 8202 – Kết nối ESS, không mở nắp: Đây là một lỗi bên trong bộ biến tần. Bộ biến tần sẽ phát ra tiếng bíp khi có lỗi này. KHÔNG ngắt công tắc cách ly tích hợp hoặc tắt bất kỳ công tắc cách ly nào đi kèm cho đến khi trời tối. Khi đã an toàn để thực hiện, chúng tôi khuyên bạn nên cách ly bộ biến tần khỏi bất kỳ nguồn điện AC hoặc DC nào và kiểm tra phía DC của hệ thống bao gồm và không bao gồm bộ biến tần trước khi kết nối lại bộ biến tần. Danh sách lỗi biến tần SMA

45. Event 8203 – Interference device – Do not disconn. ESS: This is an internal error within the inverter. The inverter will emit a beeping sound when this error is present. DO NOT disconnect the built in isolator switch or switch off any accompanying isolators until it is dark. Once safe to do so we would advise isolating the inverter from any AC or DC voltage sources and that the DC side of the system including and excluding the inverter is tested before the inverter is reconnected.

Sự cố 8203 – Thiết bị gây nhiễu – Không ngắt kết nối ESS: Đây là một lỗi nội bộ bên trong bộ biến tần. Bộ biến tần sẽ phát ra tiếng bíp khi có lỗi này. KHÔNG ngắt công tắc cách ly tích hợp hoặc tắt bất kỳ công tắc cách ly nào đi kèm cho đến khi trời tối. Khi đã an toàn để thực hiện, chúng tôi khuyên bạn nên cách ly bộ biến tần khỏi bất kỳ nguồn điện AC hoặc DC nào và kiểm tra phía DC của hệ thống bao gồm và không bao gồm bộ biến tần trước khi kết nối lại bộ biến tần.

46. Event 8301 – Lightn.prot.inactive – Chk lightn.prot.A/PE: At least one surge arrester within the inverter is defective. If after the system has been safely shutdown and restarted this condition persists then contact us. Danh sách lỗi biến tần SMA

Sự cố 8301 – Chống sét không hoạt động – Kiểm tra chống sét A/PE: Ít nhất một bộ chống sét bên trong bộ biến tần bị lỗi. Nếu sau khi hệ thống được tắt an toàn và khởi động lại, tình trạng này vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

47. Event 8302 – Lightn.prot.inactive – Chk lightn.prot.A/PE: At least one surge arrester within the inverter is defective. If after the system has been safely shutdown and restarted this condition persists then contact us.

Sự cố 8302 – Chống sét không hoạt động – Kiểm tra chống sét A/PE: Ít nhất một bộ chống sét bên trong bộ biến tần bị lỗi. Nếu sau khi hệ thống được tắt an toàn và khởi động lại, tình trạng này vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

48. Event 8401 – Overheating – Disconn. device from generator and grid: The inverter has overheated. Isolate the inverter from all AC or DC voltage sources and contact us.

Sự cố 8401 – Quá nhiệt – Ngắt kết nối thiết bị khỏi máy phát điện và lưới điện: Bộ biến tần đã quá nóng. Ngắt kết nối bộ biến tần khỏi tất cả các nguồn điện AC hoặc DC và liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi rất quen thuộc và thoải mái khi làm việc với các bộ biến tần này. Vui lòng cho chúng tôi biết nếu có bất cứ điều gì chúng tôi có thể giúp bạn liên quan đến mã lỗi và sự cố, sửa chữa, tư vấn thay thế và nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm về hiệu suất hoặc an toàn nào. Zalo 0907.738.988

Tác giả

 • Avatar Of Ba Nguyen

  Xin Chào! Đây là trang web cung cấp thông tin kỹ thuật bổ ích đến tay người tiêu dùng, kiến thức được chọn lọc kỹ dựa trên kinh nghiệm thi công của tác giả. Hy vọng bài viết sẽ mang đến cho bạn nhiều thông tin bổ ích. Ba Nguyen - Kỹ thuật điện 2005 - Cơ khí 2013.

Bài viết liên quan

Đèn LED Năng Lượng Mặt Trời, Đèn Ngoài Trời Đẹp, Nhiều Mẫu, Giá Tốt

Tác giả Ba Nguyen Xin Chào! Đây là trang web cung cấp thông tin kỹ...

3 Sai Lầm Thường Gặp Khiến Cửa Hàng Điện Của Bạn “Ế Khách”

Dù bạn đã thuê mặt bằng kinh doanh tiệm điện ngay đúng vị trí đắc...

Năng Lượng Tái Tạo Là Gì?

Trong thời đại hiện nay, chúng ta cần phải tìm ra các nguồn năng lượng...

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Zalo
Facebook
0907738988